Newsletter
 40.709 
 
 
  A-   A+

Βισιμη διαχεριση των βοσκοτπων και των αγροτικν εκτσεων (ΑγροΛιβαδικ Σχδιο Δρσης)

Με στχο την ορθολογικ διαχεριση των βοσκοτπων εκπονθηκε μελτη με τη βοθεια ειδικν λιβαδοπνων που γιναν ρευνες που θα βοηθσουν στην καλτερη οργνωση  των παραδοσιακν δραστηριοττων του νησιο, πως την  κτηνοτροφα, στε και οι κτηνοτρφοι να αυξσουν την παραγωγ τους αλλ και οι βοσκτοποι στο ντιο μρος της Σκρου να αναζωογονηθον. Παρλληλα προτθηκαν τρποι και εφαρμστηκαν πιλοτικ μτρα για τη βελτωση των βιοτπων για το σκυριαν λογο που ζει εκε και για την γρια πανδα. Για τον σκοπ αυτ ενοικιστηκαν απ το πργραμμα περπου 3.000 στρμματα βοσκοτπων που εφαρμστηκε επιδεικτικ ελεγχμενη βσκηση των αιγοπροβτων και πρακτικς βελτωσης της βοσκοκαντητας (εκρζωση φρυγνων, περφραξη εκτσεων πουρναριο, αναστολ της βσκησης για ορισμνο χρονικ διστημα, περιφορ της βσκησης). Επσης σε 100 στρμματα γεωργικν εκτσεων μισθωμνα απ το πργραμμα καλλιεργθηκαν τοπικς ποικιλες κτηνοτροφικν φυτν και φβας (τοπικ εδος λαθουριο) προκειμνου να αυξηθε η τοπικ παραγωγ σε ζωοτροφς και να ανακουφιστον σε κποιο βαθμ οι φυσικο βοσκτοποι. Στις διες εκτσεις και στην ευρτερ τους περιοχ τοποθετθηκαν τεχνητς φωλις, επισκευστηκε μα ομβροδεξαμεν, κατασκευστηκαν ποτστρες και υδατοσυλλογς για την ενσχυση της βιοποικιλτητας.


Προστατεοντας τους υγροτπους για την τοπικ βιοποικιλτητα και την τοπικ οικονομα  (Υγροτοπικ Σχδιο Δρσης).

Μετ την καταγραφ και μελτη των υγροτπων της Σκρου και την αξιολγηση των λειτουργιν τους στο ειδικ Σχδιο Δρσης προτθηκε η οριοθτηση λων των  υγροτπων να προστατευτον απ καταπατσεις και παρνομες δραστηριτητες. Στους πιο σημαντικος προτθηκαν συγκεκριμνες διαχειριστικς παρεμβσεις, πως η ανδειξη με μονοπτια, παρατηρητρια και διαδρομς ερμηνεας περιβλλοντος, η απομκρυνση μπαζν και σκουπιδιν και η αποκατσταση της υδρολογικς τους λειτουργας.  Ο υγρτοπος στο Παλαμρι, στο βρειο μρος του νησιο, αναδεχθηκε μσω πιων παρεμβσεων (τοποθτηση ενημερωτικν πινακδων) αξιοποιντας την μεση σχση του υγροτπου με την καθημεριν ζω και λειτουργα του γειτονικο προστορικο οικισμο. Παρλληλα ειδικς διαδρομς σχεδιστηκαν απ μελετητς στους σημαντικος υγροτπους στο νησ και χαρτογραφθηκαν σε ειδικ κδοση του προγρμματος.


Διατρηση συστδων σφενδαμιν στη Ντια Σκρο (Σχδιο Δρσης Σφενδαμιν )

Κριος διαχειριστικς στχος του Σχεδου Δρσης ταν η μακροπρθεσμη αξηση του ποσοστο κλυψης με σφενδμια στην περιοχ του Κχυλα. Το πργραμμα σε συνεργασα με το τμμα Βιολογας του Πανεπιστημου της Αθνας δημιοργησε για πρτη φορ χρτη με την ακριβ κατανομ των σφενδαμιν που χουν απομενει στον Κχυλα, γινε καταγραφ των σημαντικτερων πισεων που δχεται το εδος και πραγματοποιθηκε συλλογ σπρων.

Περπου 250 νεαρ σφενδμια προστατετηκαν απ τη βσκηση με την τοποθτηση μικροπεριφρξεων στις περιοχς που φονται. Σημαντικ δρση ταν η εγκατσταση  φυτωρου σφενδαμιν στο φυσικ τους χρο που μεταφρονται για να μεγαλσουν τα νεαρ σφενδμια που  αναπτχθηκαν σε εργαστηριακς συνθκες στο Καποδιστριακ Πανεπιστμιο Αθηνν με στχο να φυτευθον σε κατλληλες θσεις στον Κχυλα στο μλλον.  Το φυτριο αποτλεσε χρο περιβαλλοντικς ευαισθητοποησης και εκπαδευσης για το κοιν και τους μαθητς.


Προστατεοντας τα σπνια φυτ της Σκρου  (Σχδιο Δρσης Ενδημικν Φυτν).

Για τη διατρηση των σπνιων αυτν ειδν αρχικ γινε λεπτομερς καταγραφ των σημαντικτερων φυτικν ειδν της Σκρου, εργασα που διρκησε 2 χρνια και δημιουργθηκε ο κατλογος με τα φυτ της Σκρου που θα αποτελοσαν το επκεντρο των δρσεων προστασας.  Για τα περισστερα απ αυτ τα εδη που εναι χασμφυτα, εναι δηλαδ εξειδικευμνα να φονται σε βραχδεις θσεις, γιναν συστηματικς καταγραφς και συλλογς σπερμτων. Για την προστασα των φυτν που εναι ευλωτα στη βσκηση απ τα αιγοπρβατα τοποθετθηκαν μικρς περιφρξεις. Επσης ως δρση διατρησης εφαρμστηκε η μθοδος του Μικροαποθματος (Plant Micro- reserve). Τα Μικροαποθματα Φυτν εναι μα περιοχ με σχετικ περιορισμνη κταση που περικλεει αντιπροσωπευτικος πληθυσμος ενς περισσοτρων ειδν (ενδημικ, σπνια, απειλομενα) και αποτελε ουσιαστικ να μικρ εργαστριο μελτης και εφαρμογς δρσεων δρσεων δατρησης της φυτικς ποικιλτητας. Ιδιατερη σημασα εχαν και οι δρσεις διατρησης εκτς τπου (ex situ) που περιελμβαναν συλλογ σπρων απ διαφορετικος πληθυσμος των φυτν και αποθκευσ τους στην Τρπεζα Γενετικο Υλικο του Πανεπιστημου Αθνας με σκοπ την αναπαραγωγ τους για ενσχυση των υπαρχντων φυτν στο φυσικ τους περιβλλον στο μλλον. δη σπροι του φυτο Aethionema retsina φυτετηκαν σε κατλληλη περιοχ για την ενσχυση του υπρχοντος πληθυσμο με μεγλη επιτυχα.


Οι πολτιμες νησδες της Σκρου και η προστασα τους (Σχδιο Δρσης Νησδων).

Ο Δμος Σκρου απ την αρχ του προγρμματος απαγρευσε τη βσκηση των αιγοπροβτων σε 6 δημοτικς νησδες και παραχρησε τη χρση τους για την υλοποηση του Σχεδου Δρσης για την αποκατσταση της βιοποικιλτητας. Αφο πραγματοποιθηκε καταγραφ της κατστασης των πληθυσμν των ειδν‐στχων στις νησδες και τα προβλματα διατρησης και απειλς αν νησδα, προτθηκαν συγκεκριμνες παρεμβσεις με βση τα δυνητικ οφλη για τη βιοποικιλτητα

Σε 4 νησδες και συνολικ 730 στρμματα, γινε ολικ εξλειψη αρουραων και ενργειες για τη μεωση του πληθυσμο των Ασημγλαρων, εδος ανταγωνιστικ προς των προστατευμενο Αιγαιγλαρο.  Σε 2 νησδες γιναν φυτεσεις θμνων για να προσφρουν καταφγιο στα θαλασσοπολια και στον Μαυροπετρτη στε να βελτιωθον οι αναπαραγωγικς του συνθκες. Επσης τοποθετθηκαν 50 φωλις για Μαυροπετρτες σε 3 νησδες και 20 φωλις για Μχους και Αρτμηδες σε 2 νησδες με θεαματικ αποτελσματα.


Σχεδιζοντας για τον τουρισμ για σμερα και για το μλλον (Σχδιο Δρσης Τουρισμο).

Το θεματικ Σχδιο Δρσης για τον Τουρισμ, προτενει και υλοποιε δρσεις προς να μοντλο βισιμου τουρισμο, φιλικ προς τη βιοποικιλτητα, συνδεδεμνο με τη γη και τα τοπικ προντα, με ξονα την προστασα και τη διατρηση του φυσικο πλοτου και πντα με σεβασμ προς τον νθρωπο. Αναπτσσει δραστηριτητες πως ο πεζοπορικς τουρισμς, ο φυσιολατρικς και ο τουρισμς ορνιθοπαρατρησης που απευθνονται σε ειδικς ομδες επισκεπτν που προτιμον να ρχονται στο νησ την νοιξη το φθινπωρο διευρνοντας τσι την τουριστικ περοδο. Κατ την εκπνηση του Σχεδου Δρσης πραγματοποιθηκαν συναντσεις με τοπικος φορες και επαγγελματες του τουρισμο και σε συνεργασα με ειδικος αξιολογθηκε η υφιστμενη κατσταση και οι  δυναττητες του τουρισμο στο νησ της Σκρου για την ανδειξ του ως προορισμ οικοτουρισμο.

Σε συνεργασα με ειδικος μελετθηκαν, σηματοδοτθηκαν και χαρτογραφθηκαν σειρ περιπατητικν διαδρομν συνολικο μκους 45 χιλιομτρων με ενδιαφροντα στοιχεα φσης και πολιτισμο.  Δο ιδιωτικς εκδοτικς- χαρτογραφικς εταιρεες αποτπωσαν τις διαδρομς αυτς στους χρτες τους αξιοποιντας εμπορικ τη δρση του προγρμματος.

Ειδικο επιστμονες και επαγγελματες στην ανπτυξη του ορνιθοτουρισμο (παρατρηση πουλιν) καναν για πρτη φορ καταγραφς των ειδν που φιλοξενε η Σκρος και δημιοργησαν ειδικς διαδρομς για την παρατρησ τους. Με στοχευμνη προβολ σε αγορς του εξωτερικο η Σκρος  πλον προσελκει αρκετος επισκπτες που αρσκονται στον τουρισμ αυτ. Η παραγωγ κατλληλου υλικο προβολς (οικοτουριστικς οδηγς, φυλλδια και χρτες) βοθησε στην ανπτυξη των οικοτουριστικν δραστηριοττων. Σεμινρια και συναντσεις με τους τοπικος επαγγελματες πλαισωσαν την προσπθεια αυτ.


Ενημερνοντας το κοιν για την αξα της διατρησης της Σκυριανς φσης

Οι κτοικοι της Σκρου εχαν την ευκαιρα να ενημερωθον για την Σκυριαν βιοποικιλτητα και τις δρσεις του προγρμματος μσα απ εκπαιδευτικ σεμινρια για τους τοπικος φορες και αρχς, ανοιχτς στο κοιν εκδηλσεις, διοργνωση συναντσεων – παρουσισεων με ειδικς ομδες ‐ στχους (κτηνοτρφους, μελισσοκμους , γεωργος, επαγγελματες στον τουρισμ). Πινακδες με πληροφορες για τη φση του νησιο τοποθετθηκαν σε διφορα σημεα και στις  περιοχς που υλοποιονται οι δρσεις του προγρμματος. Πολυριθμες προβολς του προγρμματος γιναν και πλθος ρθρων δημοσιετηκαν στον ντυπο και ηλεκτρονικ τπο στην Ελλδα και διεθνς. Το πργραμμα συμμετεχε σε διεθνες θεματικς εκθσεις. Σημεο αναφορς υπρξε ο Εκθεσιακς Χρος Ενημρωσης για τη φση της Σκρου και τις δρσεις του προγρμματος και το γραφεο του Προγρμματος σε κεντρικ μρος της Χρας της Σκρου. Η παραγωγ ειδικν εκδσεων και ντοκιμαντρ αποτλεσαν εργαλεα για την προβολ του προγρμματος. Σε συνεργασα με τοπικος φορες και ιδιτες για τη προστασα του σκυριανο Αλγου οργανθηκαν εκδηλσεις πως η καθιρωση ετσιας γιορτς γα το σκυριαν λογο  και η αναβωση του παραδοσιακο αλωνσματος της σκυριανς φβας με την χρση αλγων.

Για τα παιδι και τους νους υλοποιθηκε εκστρατεα περιβαλλοντικς εκπαδευσης με την παραγωγ  και διανομ του κατλληλου υλικο τσο στη Σκρο σο και σε γειτονικς περιοχς. Συνολικ ως σμερα 1882 μαθητς χουν υλοποισει τις δραστηριτητες της περιβαλλοντικς εκπαδευσης  και 450 παιδι και ενλικες χουν συμμετσχει σε εκδηλσεις, ημερδες και συνδρια. Στο πλασιο της δρσης πραγματοποιθηκε επσης σεμινριο εκπαιδευτικν.  Σημαντικ για την ευαισθητοποηση του κοινο ταν και η προσφορ της εθελοντικς ομδας που δημιουργθηκε στο νησ και συνβαλαν στην υλοποηση πολλν δρσεων του προγρμματος.


Δισωση και ανδειξη των τοπικν και παραδοσιακν ποικιλιν

Οι τοπικς ποικιλες μιας περιοχς συνδονται μεσα με τη διατρηση της βιοποικιλτητας καθς υποστηρζουν την παραδοσιακ γεωργα, παργουν προντα τοπικς ονομασας προλευσης με προστιθμενη αξα και διατηρον την ευρεα γενετικ βση των καλλιεργομενων ειδν. Σε συνεργασα με το Γεωπονικ Πανεπιστμιο Αθηνν, εκπονθηκε ρευνα για τις τοπικς ποικιλες του νησιο για πρτη φορ απ μα επιστημονικ ομδα.

Το μαυραγνι (σκληρ σιτρι), αλογοκρθαρο και εξαγγνι (κριθρι), το κουρακτσι (μπιζλι), ο πσες (λαθορι) και το κουκ Σκρου φυτετηκαν στο γεωργικ κπο που δημιουργθηκε στο νησ για την μελτη των ειδν αυτν.

Εκτς απ τη συλλογ και τη διαφλαξη πολλαπλασιαστικο υλικο των τοπικν ποικιλιν Σκρου σε ψυκτικ θλαμο του Γεωπονικο Πανεπιστημου Αθηνν και στην Τρπεζα Γενετικο Υλικο της Θεσσαλονκης (ΕΘΙΑΓΕ), πολλς απ αυτς τις ποικιλες διασθηκαν στον αγρ σε συνεργασα με αγρτες της Σκρου που γιναν ‘διατηρητς ποικιλιν’. μφαση χει δοθε και στα κηπευτικ τοπικ εδη της Σκρου (πεπνι, κολοκθι , αγγορι, ντομτες, μπμια , καλαμπκι ).χουν συλλεχθε απ  καλλιεργητς σπροι οι οποοι φυλσσονταν στην Τρπεζα Σπρων του Γεωπονικο Πανεπιστημου εν παρλληλα τοποθετθηκαν σε κπους  του νησιο απ ομδα εθελοντν με στχο τη δισωση των  τοπικν αυτν ποικιλιν.

Επσης εκπονθηκε μελτη των τοπικν ποικιλιν αμπλου με στχο τον προσδιορισμ, ταυτοποηση, ανδειξη και αξιοποηση των σπουδαιτερων γηγενν ποικιλιν αμπλου εν σε συνεργασα με τοπικ μελισσοκμο και την νωση Μελισσοκμων Σκρου, τοποθετθηκαν 10 μελσσια για τις ανγκες μελτης απ το ΓΠΑ. Το μλι που παρχθηκε στη συνχεια αναλθηκε στα εργαστρια του ΓΠΑ, προκειμνου να ενισχυθε το συγκεκριμνο τοπικ προν που εναι  ριστης ποιτητας.  Τα αποτελσματα των επιμρους μελετν του Πανεπιστημου παρουσιστηκαν απ τους ερευνητς σε εκδηλσεις που οργανθηκαν απ τον Δμο Σκρου στο νησ, με τη συμμετοχ πολλν κατοκων. Οι μαθητς της Σκρου συμμετεχαν ενεργ μσα απ εκπαιδευτικς δραστηριτητες πως η διαμρφωση και η προετοιμασα φτευσης του γεωργικο κπου.

Μσω του προγρμματος LIFE Σκρου, το αλογοκρθαρο, το μαυραγνι , ο πσες, το κουρακτσι , το Σκυριαν κρεμμδι και το κοκκρι (εδος ροδακινις, συμπεριλαμβνονται σε ειδικ πργραμμα επιδτησης)

Πατστε στα παρακτω pdf για να δετε περισστερα

After LIFE Communication Plan

After Life Conservation Plan

Chiropteran Fauna Report

SKYROS BIODIVERSITY_Final Report_2016_Abbr

LIFE09 NAT/GR/000323 (), () () .